Grote eigen voorraad
Betaalbaar
Korte levertijden
Duurzaam

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene leveringsvoorwaarden worden de volgende termen, al dan niet in meer- dan wel enkelvoud vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.
1. Vinqz: Werksfeer B.V., de gebruiker van deze algemene leveringsvoorwaarden, gevestigd aan Hoofdstraat 16-17, 9501CL te Stadskanaal, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 71652248.
2. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Werksfeer B.V. een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Consument: de koper als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
4. Overeenkomst: iedere tussen Werksfeer B.V. en de koper tot stand gekomen koopovereenkomst, waarmee Werksfeer B.V. zich, tegen een nader overeengekomen prijs, jegens de koper heeft verbonden tot de levering van producten.
5. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid die tussen Werksfeer B.V. en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Werksfeer B.V. en de consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval van een consumentenkoop tot stand gekomen middels de webwinkel van Werksfeer B.V. Een overeenkomst is aldus geen overeenkomst op afstand indien en voor zover daarbij door Werksfeer B.V. geen georganiseerd systeem voor verkoop wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de consument de contactgegevens van Werksfeer B.V. op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een bestelling plaatst.
6. Webwinkel/website: www.vinqz.nl.
7. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door Werksfeer B.V. aan de koper te leveren zaken, waaronder, niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn banken, stoelen, kasten, tafels, andere meubels en/of accessoires.
8. Recht van ontbinding: de aan de consument geboden wettelijke mogelijkheid om een overeenkomst op afstand te ontbinden tot 14 dagen na ontvangst van de producten.
9. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Werksfeer B.V. en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
2. De toepasselijkheid van de inkoop- of andersluidende voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Van het bepaalde in deze algemene leveringsvoorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, dan wel hetgeen uitdrukkelijk is vermeld in of bij het aanbod van Werksfeer B.V. dat door de koper is aanvaard, afwijkt van het bepaalde in deze algemene leveringsvoorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen c.q. hetgeen uitdrukkelijk in het door de koper aanvaarde aanbod van Werksfeer B.V. is vermeld.
4. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen in deze algemene leveringsvoorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Werksfeer B.V. vrijblijvend. Een vrijblijvend aanbod van Werksfeer B.V. kan tot onverwijld na de aanvaarding door de koper noch door Werksfeer B.V. worden herroepen.
2. De koper kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Werksfeer B.V. dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
3. Werksfeer B.V. behoudt zich het recht voor zijn prijzen en de productspecificaties zonder nadere vooraankondiging te wijzigen. Onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene leveringsvoorwaarden, hebben de bedoelde wijzigingen echter geen betrekking op reeds tot stand gekomen overeenkomsten.
4. Iedere overeenkomst komt, behoudens het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding afwijkt van het aanbod, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Werksfeer B.V. anders aangeeft. Een bestelling geplaatst middels de webwinkel, wordt, behoudens het bepaalde in lid 1, zo spoedig mogelijk per e-mail door Werksfeer B.V. aan de koper bevestigd.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Werksfeer B.V. nimmer tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Indien de koper de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De koper is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | LEVERING
1. Werksfeer B.V. spant zich in de tussen partijen overeengekomen leveringstermijnen na te komen. Echter zijn alle door Werksfeer B.V. vermelde leveringstermijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Werksfeer B.V. treedt niet eerder in dan nadat de koper Werksfeer B.V. schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Werksfeer B.V. de overeenkomst alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
2. Leveringstermijnen vangen niet eerder aan dan nadat Werksfeer B.V. alle voor de levering benodigde gegevens van de koper heeft ontvangen.
3. De levering van de producten geschiedt op de uitdrukkelijk overeengekomen plaats en wijze. Indien niet uitdrukkelijk een plaats of wijze van levering is overeengekomen, vindt de levering van de producten plaats door bezorging daarvan op het door de koper opgegeven afleveradres. Bij gebreke van een afleveradres, wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt.
4. De wijze van verpakken, verzenden en de keuze van het verpakkingsmateriaal worden door Werksfeer B.V. bepaald. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden verpakkingen niet door Werksfeer B.V. teruggenomen.
5. Werksfeer B.V. behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de bedenktijd van de consument in verband met het recht van ontbinding pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de consument in ontvangst is genomen.
6. Tenzij uit de aard of strekking van een eventueel uitdrukkelijk overeengekomen leveringscondities anders voortvloeit, gaat het risico van verlies en beschadiging van de producten over op de koper op het moment dat de producten door of namens de koper in ontvangst zijn genomen. In geval van een consumentenkoop gaat het risico van verlies en beschadiging van de producten te allen tijde pas over op de consument op het moment dat de producten door of namens de consument in ontvangst zijn genomen. In geval van bezorging van de producten, gaat het risico van verlies en beschadiging over op de koper op het moment dat de producten aan de eerste deur van het afleveradres zijn afgeleverd.
7. In geval van bezorging levert Werksfeer B.V. de producten tot aan de eerste drempel van de begane grond van het afleveradres op, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de producten op verzoek van de koper naar binnen worden gebracht en/of aldaar worden geplaatst, dan wel op verzoek van de koper uit de verpakking worden gehaald, geschiedt dit op eigen risico van de koper. Werksfeer B.V. is, tenzij zulks vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen, nimmer verplicht aan een zodanig verzoek mee te werken. Indien Werksfeer B.V. de producten naar binnen brengt, dient de koper ervoor in te staan dat de deur(en), trap(pen) en/of lift daarvoor geschikt is en dat de toegangswegen vrij zijn van obstakels, onder meer wat betreft de aan muren hangende voorwerpen, zoals schilderijen, lampen en kastjes. De koper is er voorts geheel zelf verantwoordelijk voor om, voor zover nodig, parket, laminaat of andere vloerbedekking met plastic of karton te beschermen tegen schade die kan ontstaan bij het verschuiven en plaatsen van de producten. Voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat Werksfeer B.V. de producten naar binnen brengt en/of plaatst, is Werksfeer B.V. nimmer aansprakelijk.
8. In geval van bezorging dienen de producten, inclusief verpakking, op een normale wijze naar binnen gebracht kunnen worden, bij gebreke waarvan de gevolgen voor risico van de koper komen. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om vóór of bij de bestelling te beoordelen of de producten naar de gewenste ruimte kunnen worden gebracht. Indien daarvoor speciale hulpmiddelen zijn vereist, komen de kosten daarvan voor rekening van de koper.
9. In geval van bezorging dient de koper bij aflevering van de producten het aantal colli te controleren en de producten te controleren op zichtbare schade. Indien sprake is van een bij de aflevering kenbare tekortkoming van Werksfeer B.V., dient de koper daarvan op de vrachtbrief aantekening te maken.
10. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de koper nimmer gerechtigd te weigeren de producten in ontvangst te nemen en/of de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan Werksfeer B.V. verschuldigde bedragen te voldoen. 
11. Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de koper is toe te rekenen, komen de extra te maken kosten in verband met een nieuwe afleverpoging voor rekening van de koper. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, dienen deze extra kosten terstond aan de transporteur te worden voldaan.
12. Door de koper opgegeven specificaties voor de aflevering, kunnen na opgave daarvan niet meer worden gewijzigd, tenzij Werksfeer B.V. anders aangeeft. Afhankelijk van de specificaties voor de aflevering, is een etage- (lift of trap) of eilandentoeslag van toepassing.
13. In geval van bezorging geschiedt de aflevering via een verharde weg waarbij het voertuig binnen van 25 meter van de eerste deur moet kunnen lossen. Indien de afstand groter is, dient de koper daarvan vooraf mededeling te doen aan Werksfeer B.V. en is de koper een bezorgtoeslag verschuldigd.
14. U kunt de bezorgafspraak tot twee werkdagen voor levering kosteloos uitstellen. Indien u de wijziging één werkdag van tevoren of op de aflever dag zelf doorgeeft, zijn wij helaas genoodzaakt annuleringskosten (€ 50,-) in rekening te brengen. Mocht de levering uitbesteed worden aan één van onze externe transporteurs, dan geldt een kosteloos uitstellen van 2 werkdagen voor overdracht van levering.

ARTIKEL 5. | ONDERZOEK, RECLAMES, CONFORMITEIT EN GARANTIE
1. De koper dient op het moment van leveren van de producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoorden. Voorts dient de koper bij de aflevering direct te controleren of de producten vrij zijn van uiterlijke schade. Indien de aard of hoeveelheid van de producten naar het oordeel van de koper niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan wel de producten zijn beschadigd, dient de koper daarvan onverwijld mededeling te doen aan Werksfeer B.V. In geval van bezorging, is artikel 4.9 van toepassing. 
2. Werksfeer B.V. staat ervoor in dat de producten ten tijde van de aflevering aan de overeenkomst beantwoorden en aldus die eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn. Behoudens de eventueel uitdrukkelijk bedongen garantie en behoudens het bepaalde in het volgende lid, is elke verdergaande vorm van garantie uitgesloten.
3. Een eventueel door Werksfeer B.V., fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens Werksfeer B.V. kunnen doen gelden.
4. In geval van non-conformiteit of een garantieaanspraak van de koper, dient de koper daarvan binnen zeven dagen na ontdekking van het gebrek, althans binnen zeven dagen na het redelijkerwijs kunnen ontdekken van het gebrek, schriftelijk mededeling te doen aan Werksfeer B.V.
5. Indien de koper Werksfeer B.V. niet tijdig mededeling doet van zijn aanspraken, vloeit er voor Werksfeer B.V. uit een dergelijke vordering geen enkele verplichting voort.
6. Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel laat de dwingende wettelijke klachttermijn van consumenten onverlet, zoals geregeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.
7. Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft de verplichting van de koper tot tijdige betaling van de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan Werksfeer B.V. verschuldigde bedragen bestaan, tenzij de wet daarvan in het kader van een consumentenkoop dwingend afwijkt.
8. Elke aanspraak op garantie of non-conformiteit van de koper vervalt, indien de gebreken van de producten het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaak of als gevolg van een andere niet aan Werksfeer B.V. toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen: gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege 9. Werksfeer B.V. en reparaties die zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Werksfeer B.V. zijn uitgevoerd.
Producten kunnen nimmer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Werksfeer B.V. worden geretourneerd.
10. Op het verkoop van samples geeft Werksfeer B.V. geen garanties. Werksfeer B.V. neemt hier dus geen reclamaties voor aan.

ARTIKEL 6. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND
1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, kan de consument de overeenkomst op afstand tot 14 dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden.
2. De consument heeft geen recht van ontbinding bij:
a. de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
b. de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
c. de levering van producten ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
3. De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Werksfeer B.V. aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Werksfeer B.V. Zo spoedig mogelijk nadat Werksfeer B.V. in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Werksfeer B.V. de ontbinding van de overeenkomst op afstand per e-mail bevestigen.
4. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met de producten en de verpakking. De consument mag de producten slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument de producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
5. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Werksfeer B.V. retourneren.
6. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. Werksfeer B.V. is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de van de consument ontvangen betalingen.
7. Tenzij Werksfeer B.V. heeft aangeboden de producten op basis van de ontbonden overeenkomst op afstand zelf af te halen, zendt de consument onverwijld en in ieder geval binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand de betreffende producten terug of overhandigt deze aan Werksfeer B.V. of aan een persoon die door Werksfeer B.V. is gemachtigd om de producten in ontvangst te nemen.
8. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening.
9. Werksfeer B.V. zal de van de consument ontvangen betalingen minus eventuele waardevermindering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand aan de consument terugbetalen, mits de producten door Werksfeer B.V. zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking.

ARTIKEL 7. | BIJZONDERE VERPLICHTINGEN VOOR WEDERVERKOPERS
1. In geval de door Werksfeer B.V. te leveren producten voor wederverkoop door de koper bestemd zijn, geschiedt wederverkoop aan afnemers van de koper voor eigen rekening en risico van de koper.
2. Elke samenwerking tussen de wederverkoper en Werksfeer B.V. is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, nimmer exclusief; Werksfeer B.V. is zonder geografische beperkingen gerechtigd meerdere wederverkopers aan te stellen.
3. Werksfeer B.V. garandeert de koper de constante, overeengekomen kwaliteit van de geleverde producten. De koper die als wederverkoper van de producten optreedt, is zelf verantwoordelijk voor de nakoming van zijn wettelijke verplichtingen jegens zijn eindafnemers, zoals inzake de wettelijke verkopersgarantie jegens consumenten.
4. Werksfeer B.V. verleent de wederverkoper het recht gebruik te maken van de handelsmerken van Werksfeer B.V., doch uitsluitend voor zover en voor zolang dat in het kader van de uitvoering van overeenkomsten redelijkerwijs toelaatbaar moet worden geacht en met inachtneming van alle eventuele aanwijzingen van Werksfeer B.V. met betrekking tot het gebruik daarvan. Voor gebruik van de handelsmerken van Werksfeer B.V. anders dan bedoeld in de vorige zin, is uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Werksfeer B.V. vereist.
5. Het is de koper niet toegestaan handelingen te verrichten die inbreuk maken op de handelsnaam, merknaam of andere intellectuele eigendomsrechten van Werksfeer B.V. 
6. De wederverkoper is verplicht om de door Werksfeer B.V. gehanteerde merktekens te gebruiken in verband met de wederverkoop van de producten. Het is de koper niet dan na een schriftelijke toestemming van Werksfeer B.V. toegestaan enig merkteken van de producten te verwijderen of deze te wijzigen, of eigen merktekens op de producten aan te brengen.

ARTIKEL 8. | OVERMACHT
1. Werksfeer B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. 
2. Indien de overmacht-situatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. Indien Werksfeer B.V. bij het intreden van de overmacht-situatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 9. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. Werksfeer B.V. is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Werksfeer B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen. 
2. Indien de koper in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de koper anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Werksfeer B.V. gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de koper reeds genoegzame zekerheid voor de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan Werksfeer B.V. verschuldigde bedragen heeft gesteld.
3. Voorts is Werksfeer B.V. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
4. De koper maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Werksfeer B.V. op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de koper verplicht de schade die Werksfeer B.V. ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden. 
6. Indien Werksfeer B.V. de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de koper terstond opeisbaar.

ARTIKEL 10. | PRIJZEN EN BETALINGEN
1. Alle door Werksfeer B.V. vermelde productprijzen zijn exclusief btw en eventuele bezorgkosten. In geval van een consumentenkoop vermeldt Werksfeer B.V. prijzen in elk geval (mede) inclusief btw.
2. Bezorging geschiedt binnen Nederland, exclusief de Waddeneilanden, kosteloos bij een orderbedrag van ten minste € 150,-. Dit bedrag betreft voor consumenten inclusief btw, voor andere kopers exclusief btw.
3. Voordat een consumentenkoop wordt gesloten, vermeldt Werksfeer B.V. de totaalprijs, inclusief btw en alle eventueel bijkomende kosten, zoals bezorgkosten en -toeslagen.
4. Werksfeer B.V. is gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zich na totstandkoming van de overeenkomst, doch vóór levering van de producten openbaren aan de koper door te berekenen. In afwijking van de vorige zin is de consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien doorberekening daarvan plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst en Werksfeer B.V. alsnog uitdrukkelijk weigert de overeenkomst volgens de oorspronkelijke condities na te willen komen. 
5. Werksfeer B.V. is gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de uit hoofde van de overeenkomst door de koper verschuldigde bedragen te vorderen, met dien verstande dat in geval van een consumentenkoop Werksfeer B.V. de consument niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs. Werksfeer B.V. is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst voor zolang de koper in gebreke is met de voldoening van dergelijke vooruitbetaling.
6. Betaling dient te geschieden op de daartoe door Werksfeer B.V. voorgeschreven wijze en binnen de door of namens Werksfeer B.V. vermelde betalingstermijn.
7. Werksfeer B.V. is gerechtigd de aan de koper toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
8. In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Schuldsanering Natuurlijke Personen of (voorlopige) surseance van betaling van de koper, zijn de vorderingen op de koper onmiddellijk opeisbaar. 
9. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de koper van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de koper intreedt, is de koper, over het openstaande bedrag, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de koper handelt in hoedanigheid van consument.
10. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de koper verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de koper.

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Werksfeer B.V., alsmede behoudens het bepaalde in artikel 5, is Werksfeer B.V. na de levering van de producten niet langer aansprakelijk voor gebreken van het geleverde.
2. De koper draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door hem verstrekte gegevens, een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de koper die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Werksfeer B.V. kan worden toegerekend.
3. Werksfeer B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
4. Werksfeer B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van het (tijdelijk) niet bereikbaar zijn van de website, het disfunctioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en uitval van zijn technische systemen, waaronder niet-limitatief bedoeld begrepen, storingen, volledige bezettingen van lijnen en uitval van elektriciteit.
5. De aansprakelijkheid van Werksfeer B.V. is te allen tijde beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Werksfeer B.V. betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Werksfeer B.V. nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval krachtens de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Werksfeer B.V. daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Werksfeer B.V. dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
6. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens Werksfeer B.V. bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
7. De koper vrijwaart Werksfeer B.V. van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Werksfeer B.V. toerekenbaar is.
8. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
9. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene leveringsvoorwaarden gelden niet indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Werksfeer B.V.

ARTIKEL 12. | EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Alle door Werksfeer B.V. geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de koper al zijn verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
2. Het is de koper, behoudens voor zover dat in het kader van wederverkoop en zijn normale bedrijfsvoering toelaatbaar moet worden geacht, verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht Werksfeer B.V. hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
4. De koper geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Werksfeer B.V. of door Werksfeer B.V. aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Werksfeer B.V. is bij verzuim van de koper gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de koper.
5. Als de koper, nadat de producten zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze producten als de koper zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 13. | INTELLECTUELE EIGENDOM
1. Werksfeer B.V. behoudt zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendom voor ten aanzien van de producten en de ontwerpen daarvan, alsmede op de door hem gevoerde merknamen en op de website weergegeven beeldmaterialen en andere content. Het is de koper verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, te (doen) reproduceren of te (doen) openbaren op een andere wijze dan uit de aard of strekking van de overeenkomst voortvloeit.
2. Werksfeer B.V. verklaart dat naar zijn beste weten geen inbreuk wordt gemaakt op enig recht van intellectueel eigendom van derden. De koper dient Werksfeer B.V. zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan, schriftelijk in kennis te stellen van enige aanspraak of rechtsmaatregel (van derden) die gebaseerd is op de stelling dat het gebruik van de producten door Werksfeer B.V. of het door hem voeren van merken, inbreuk maakt op enig recht van intellectueel eigendom. Indien in een voorkomend geval de mogelijkheid daartoe bestaat, kan Werksfeer B.V., naar zijn keuze, onder meer het betreffende product of merk vervangen c.q. wijzigen, dan wel het recht verwerven om het gebruik van het product of merk voort te zetten. In verband met een dergelijke inbreuk rust op Werksfeer B.V. geen verdere aansprakelijkheid dan vervanging of wijziging als bedoeld in dit lid.

ARTIKEL 14. | ALGEMEEN KLACHTBELEID
1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene leveringsvoorwaarden, binnen bekwame tijd nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij Werksfeer B.V.
2. Bij Werksfeer B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

ARTIKEL 15. | SLOTBEPALINGEN
1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. 
3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Werksfeer B.V. aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
4. De Nederlandse versie van de onderhavige algemene leveringsvoorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.

Grote eigen voorraad
Betaalbaar
Korte levertijden
Duurzaam